Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten

Privacybeleid


Via de ANBO Ticketshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Touch Promotions B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houd Touch Promotions B.V. ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Touch Promotions B.V is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-7-2019 en heeft versienummer 1.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van het platform en de deelname aan de actie laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • ANBO lidmaatschapsnummer

Bewaartermijnen
Touch Promotions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om uw deelname aan de ANBO Ticketshop mogelijk te maken. Na beëindiging van de actie worden uw persoonsgegevens direct verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.


Verstrekking aan derden
Pricewise heeft Touch Promotions B.V. ingeschakeld voor de uitvoering van actie. ANBO heeft met Touch Promotions B.V. een verwerkersovereenkomst afgesloten voor een correcte en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.


De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.


Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@touchincentive.nl . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.


Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.nl .

Responsible Disclosure

Bij Touch Promotions B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
• Uw bevindingen te mailen naar privacy@touchincentive.nl ;
• Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
• Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
• Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
• Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:
• Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding. Wij geven aan of het een voor ons nog onbekende kwetsbaarheid is of niet. Als het een onbekende kwetsbaarheid is, gaan we het risico ervan bepalen en beslissen we of we de voorgedragen oplossing implementeren; Zo ja, dan houden we je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
• Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning van aan € 25,- voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem waarvoor wij besluiten een oplossing te implementeren;
• Als u zich aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen jou ondernemen betreffende de melding;
• Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, alleen indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.